Wypadki przy pracy

Wypadek przy pracyWypadki przy pracy zdarzały się zawsze. Nie ma reguły co do branży, miejsca pracy czy jej rodzaju. Nawet w pozornie bardzo bezpiecznych zakładach pracy wypadki się zdarzają. Wszystkie przepisy BHP opierają się na doświadczeniu setek pracowników i mają za zadanie uchronić ich przed niebezpieczeństwem.

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy zdarzały się zawsze. Nie ma reguły co do branży, miejsca pracy czy jej rodzaju. Nawet w pozornie bardzo bezpiecznych zakładach pracy wypadki się zdarzają. Wszystkie przepisy BHP opierają się na doświadczeniu setek pracowników i mają za zadanie uchronić ich przed niebezpieczeństwem. Z punktu widzenia prawa za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie które spełnia łącznie 4 warunki tj:

 1. Zdarzenie musi mieć charakter nagły. Czyli jako zdarzenie nagłe możemy zakwalifikować np. porażenie prądem elektrycznym podczas montażu gniazdka elektrycznego, upadek z wysokości przy montażu pokrycia dachowego. Co ciekawe zdarzeniem nagłym może być działanie czynnika który wywołuje złe skutki w czasie maksymalnie jednej dniówki roboczej. Takim zdarzeniem może być np. zawał serca pracownika spowodowany stresem wynikającym z rozmowy z przełożonym.
 2. Zdarzenie musi być wywołane przyczyną zewnętrzną. Nie może ono być uwarunkowane organizmem pracownika czyli np. chorobą. Za czynnik zewnętrzny uważamy np. maszyny produkcyjne, samochody, innych pracowników, warunki atmosferyczne (np. silny wiatr który może spowodować upadek pracownika z wysokości) Należy również zaznaczyć, że aby zdarzenie było zakwalifikowane jako zewnętrzne, może być połączone z przyczyną wewnętrzną. Np przemęczenie pracownika podczas trudnej pracy, które skutkujące zawałem serca.
 3. Zdarzenie nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Nie ma tutaj znaczenia czy pracownik wykonywał bezpośrednie polecenie pracodawcy czy wykonywał czynności na jego rzecz bez polecenia. Jako zdarzenie występujące w związku z wykonywaną pracą kwalifikujemy też wypadki na drodze między zakładem pracy a miejscem wykonywania obowiązku pracy. Dotyczy to np. monterów instalacji i wszystkich pracowników którzy spełniają obowiązek pracy poza zakładem pracy.
 4. Zdarzenie musi spowodować uraz lub śmierć pracownika. Zdarzenia takie musi spowodować uszkodzenie tkanek ciała, narządów. Są to np. skaleczenia, złamania, oparzenia, zatrucie, uduszenie czy nawet wstrząs psychiczny spowodowany stresem. Należy pamiętać że uraz taki NIE MUSI skutkować zwolnieniem lekarskim, czyli niezdolnością do pracy.

By zdarzenie mogło zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy nie musi wydarzyć się ono podczas wykonywania pracy. Jeżeli nastąpiło ono np. podczas korzystania z pomieszczeń socjalnych czy urządzeń sanitarnych w czasie pracy, również zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Rodzaje wypadków przy pracy

 1. Wypadek śmiertelny - ten rodzaj wypadku występuje gdy śmierć pracownika następuje w okresie do 6 miesięcy od chwili zdarzenia.
 2. Wypadek ciężki - Jest to rodzaj wypadku który skutkuje poważnym uszkodzeniem ciała tj np utrata słuchu, wzroku jak również zeszpecenie lub zdeformowanie ciała. Do takich wypadków zaliczamy też nieuleczalne choroby powstałe na skutek pracy, chorobę powodującą częściową lub całkowitą niezdolność do pracy.
 3. Wypadek lekki - jest to zdarzenie które nie wyczerpuje znamion wypadku ciężkiego i śmiertelnego.
 4. Wypadek zbiorowy. Występuje wtedy, gdy w wyniku wypadku poszkodowane są co najmniej 2 osoby.

W chwili wystąpienia wypadku pracodawca ma obowiązek:

 1. Udzielenia pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, wezwanie służb ratunkowych
 2. Odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia, tak by zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu i innym pracownikom
 3. Zawiadomić o wypadku okręgowego inspektora pracy i w wypadku wypadku ciężkiego zbiorowego i śmiertelnego zawiadomić prokuratora.
 4. Powołać zespół powypadkowy
 5. Ustalić okoliczności i przyczyny wypadku.
 6. Sporządzić i dostarczyć protokół powypadkowy poszkodowanemu i inspektorowi pracy w wypadku wypadku śmiertelnego ciężkiego bądź zbiorowego
 7. Zarejestrować wypadek w rejestrze wypadków
 8. Sporządzić statystyczną kartę wypadku GUS

Ważnym jest by mieć odpowiednią wiedzę by zakwalifikować odpowiednio wypadek przy pracy, tak by w razie jego wystąpienia od razu podjąć niezbędne nałożone prawem działania.

Z każdego wypadku należy wyciągnąć wnioski które uniemożliwią lub znacznie zmniejszą prawdopodobieństwo jego ponownego wystąpienia.

Autorem artykułu jest: gvarant.pl.

Ocena: 5.0

Komentarze