Przyłącze wody - przepisy, projekt, koszt, procedura, odbiór

Przyłącze wody do domuW przypadku braku dostępu do bieżącej wody na zakupionej działce konieczne będzie w pierwszej kolejności wykonanie właściwego przyłącza wodociągowego. Niezbędne staje się załatwienie szeregu formalności, zgromadzenie wymaganej dokumentacji i poniesienie niemałych kosztów.

Czym jest przyłącze wody i do kogo ono należy?

Przyłącze wody jest odcinkiem przewodu, który łączy sieć wodociągową z instalacją wodno-kanalizacyjną w budynku odbiorcy usług z zaworem stanowiącym część wodomierza głównego. Ze szczegółami definicji przyłącza wodno-kanalizacyjnego można zapoznać się w uchwale Sądu Najwyższego, która została wydana w roku 2017: sygn. Akt III SZP 2/16. Za budowę i konserwację urządzeń wodociągowych odpowiada podmiot odpowiedzialny za dostarczanie wody na konkretnym terenie.

Musi wobec tego ponosić koszty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej, ale nie dotyczy to wydatków wynikających z podłączenia nieruchomości do sieci. Właściciel posesji jest dodatkowo zobligowany do dokonywania napraw i konserwacji przyłącza, które znajduje się na jego posesji.

Możliwe jest jednak zrezygnowanie z odpowiedzialności i przeniesienie jej na spółkę wodno-kanalizacyjną, co wymaga jednak podpisania z nią umowy cywilnoprawnej. Nie ma żadnych przepisów, które narzucałyby podłączenie się do sieci wodociągowej, ale obowiązek ten powstaje w stosunku do sieci kanalizacyjnej.

Wyjątkiem będzie wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, która spełnia wszystkie wymagania pod kątem prawnym.

Co należy wiedzieć na temat wykonania przyłącza wody?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne mają być jak najkrótsze, najlepiej bez załamań. Maksymalna długość nie powinna przekraczać 20 m, ale w niektórych przypadkach można wykonać dłuższe przyłącze. Teoretycznie możliwe jest podłączenie przyłącza wodociągowego we własnym zakresie, ale bez odpowiedniego sprzętu, wiedzy i umiejętności będzie to bardzo problematyczne i zwiększy ryzyko wystąpienia rozmaitych błędów.

W celu zaoszczędzenia pieniędzy i czasu najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z usług firmy zewnętrznej, nawiertkę powinno wykonać przedsiębiorstwo wodociągowe. Jeżeli pojawią się jakieś spory dotyczące przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego między dostawcami a odbiorcami usług, to należy zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W jaki sposób zgłosić przyłącze wody do domu? Co jest potrzebne do wykonania przyłącza wodociągowego?

W przypadku budowy przyłącza wody nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na przeprowadzenie tego typu prac. Wystarczające jest dokonanie zgłoszenia we właściwym urzędzie nadzoru architektoniczno-budowlanego. Po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji należy oczekiwać na wydanie decyzji – jeśli nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, można przystąpić do realizacji inwestycji. Koniecznością staje się uzyskanie warunków technicznych przyłącza wody, wydawanego przez miejscowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Nie może zabraknąć również projektu przyłącza, który został wykonany przez osoby mającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług architekta lub projektanta, który współpracuje z przedsiębiorstwem wodociągowym. Kolejną kwestią jest otrzymanie zgody na trasę przyłącza wody, którą wydaje Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W niektórych przypadkach konieczna jest także zgoda na wykonanie przyłącza przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na podstawie przedstawionego projektu. Przy zgłaszaniu przedsięwzięcia trzeba również dołączyć do dokumentacji plan sytuacji, który zawiera dokładny przebieg przyłącza na posesji i poza terenem nieruchomości. Istotne jest to, aby był on sporządzony na kopii mapy.

Z jakimi kosztami wiąże się wykonanie przyłącza wody do obiektu mieszkalnego?

Wybudowanie przyłącza wodociągowego wiąże się z dużym wydatkiem, bo inwestor musi we własnym zakresie ponieść koszty związane z wydaniem odpowiedniej dokumentacji (warunków technicznych przyłącza, projektu przyłącza), zakupem materiałów, odbiorami, próbami technicznymi, pracami geodezyjnymi. Można zdecydować się na etapowe realizowanie inwestycji, współpracując z różnymi wykonawcami lub zlecić przeprowadzenie wszystkich prac spółce wodno-kanalizacyjnej.

Szacuje się, że za każdy metr przyłącza wody płaci się średnio 600 zł. Wykonanie pierwszego metra kosztuje mniej więcej 500 zł, a za każdy następny płaci się co najmniej 700 zł. Na koszt inwestycji wpływa wiele czynników, przede wszystkim lokalizacja działki, odległość obiektu od sieci wodociągowej, miejsce podłączenia do sieci, średnica przyłącza do budynku mieszkalnego.

Nie można jednoznacznie określić wydatków związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego chociażby ze względu na zmienne ceny rynkowe poszczególnych materiałów i usług. Warto od razu zaznaczyć, że jeśli budowana jest sieć wodno-kanalizacyjna przez gminę, to koszty związane z zakupem wodomierza, jego instalacją i utrzymaniem ponosi dostawca wody. Podsumowując, koszty budowy sieci, co obejmuje również urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, są pokrywane przez przedsiębiorstwo wodociągowe, to samo dotyczy wodomierza głównego na przyłączu.

Wyrok Sądu Najwyższego jasno wskazuje na to, że każde przyłącze kończy się na granicy przyłączanej nieruchomości. Odbiorca usługi płaci wyłącznie za wykonanie odcinka, który biegnie przez jego posesję od sieci wodociągowej. Jeżeli ktoś dodatkowo decyduje się na podpisanie umowy cywilno-prawnej z przedsiębiorstwem wodociągowym w celu nieponoszenia odpowiedzialności za konserwację przyłącza, to będzie musiał zapłacić za taką usługę.

Jak przebiega cala procedura przyłączenia do sieci wodociągowej?

Zadaniem inwestora jest zgromadzenie materiałów niezbędnych do wykonania projektu przyłącza wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczna jest mapa sytuacyjno-wysokościowa i dokumentacja zawierająca zapisy dotyczące istniejących i planowanych instalacji podziemnych. Może okazać się, że pod ziemią są rozmaite instalacje gazowe, elektryczny lub telekomunikacyjne.

Niezbędne będzie wobec tego skontaktowanie się z dostawcami poszczególnych mediów, aby podczas budowy nie doszło do uszkodzenia istniejących przewodów. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej. Muszą widnieć w nim informacje odnoszące się do zapotrzebowania na wodę, rodzaju budynku i odbiorników wody.

Następnie można przejść do przygotowania projektu budowlano-wykonawczego, co wymaga wcześniejszych oględzin terenu przez architekta. W projekcie technicznym muszą znaleźć się obowiązkowo informacje dotyczące wyboru miejsca przyłącza, zgodnie z projektem architektonicznym budynku.

Niezbędne są także wytyczenia trasy przyłącza, zachowując właściwe odległości od rur i przewodów. Określa się także średnicę przyłącza i wodomierza oraz zawory. Na koniec zostaje sporządzony opis techniczny. Po uzyskaniu zgody od Zespołu Uzgadniania Dokumentacji projektowej można złożyć dokumentację w przedsiębiorstwie wodociągowym w celu zweryfikowania zgodności projektu z ogólnie przyjętymi zasadami i warunkami technicznymi.

Po załatwieniu wszystkich formalności możliwe jest przystąpienie do znalezienia firmy, która zajmie się wykonaniem przyłącza wody. Należy od razu podkreślić, że firma zewnętrzna odpowiada wyłącznie za realizowanie projektu zgodnie z przedstawioną jej dokumentacją. Nie odpowiada ona jednak za podłączenie przyłącza wody do sieci, bo zajmuje się tym wyłącznie Przedsiębiorstwo Wodociągowe.

Do niego zgłasza się również zakończenie pracy, a odbiorem robót i spisaniem protokołu zajmuje się inspektor techniczny. Dopiero po odbiorze technicznym możliwe staje się zasypanie wykopów. Inspektor odpowiada za zgłoszenie wykonania odbioru do przedsiębiorstwa wodociągowego, dzięki czemu możliwe jest ustalenie terminu montażu wodomierza i zawarcie umowy na dostawę wody.

Na czym polega odbiór przyłącza wodociągowego? Co jest sprawdzane?

Prawo budowlane i przepisy związane z inwentaryzacją uzbrojenia terenu jasno wskazują na konieczność dokonania pomiarów powykonawczych przez geodetę. Należy to zrobić jeszcze przed zasypaniem sieci podziemnego uzbrojenia. Konieczne staje się powiadomienie dostawcy wody o ukończonych pracach budowlanych dotyczących podłączenia przyłącza wodociągowego.

Należy od razu zaznaczyć, że musi być ono w pełni gotowe do odbioru. Niezbędne staje się przeprowadzenie szeregu prób, które mają na celu zweryfikowanie prawidłowego funkcjonowania przyłącza. Kluczową kwestią jest szczelność całej instalacji, wszystko musi być wykonane zgodnie z zapisami widniejącymi w projekcie. Przy odbiorze przyłącza wodociągowego analizowane są mapy geodezyjne i rysunki powykonawcze.

Sporządza się również dokumentację z wynikami prób i potwierdza, czy przyłącze powstało zgodnie ze swoim przeznaczeniem i spełnia wszystkie wytyczne pod względem technicznym. Jeżeli cały proces zakończy się powodzeniem, to można liczyć na uzyskanie pozytywnego odbioru przez przedstawiciela jednostki wodociągowo-kanalizacyjnej.

Podsumowanie procedury wykonania przyłącza wody do budynku mieszkalnego

Podsumowując, procedura wykonania przyłącza wody na prywatnej posesji składa się z następujących kroków:

  • uzyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej i informacji o instalacjach podziemnych,
  • złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej,
  • wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i złożenie go do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
  • sprawdzenie projektu przez miejscowe przedsiębiorstwo wodociągowe,
  • znalezienie wykonawcy przyłącza,
  • zgłoszenie zakończenia prac do przedsiębiorstwa wodociągowego,
  • odbiór techniczny przyłącza przez inspektora i zgłoszenie go do firmy wodociągowej.

Bibliografia

Henryk Palarz, Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, Warszawa 2015.
J. Guzik, A. Guzik, Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna, Krosno 2011.

Komentarze