Domieszki do betonu cementowego - rodzaje, działanie, zastosowanie

Domieszki do betonuBeton cementowy o odpowiedniej strukturze oraz właściwościach pozwala na wykonywanie bezpiecznych i trwałych konstrukcji. Coraz większe wymagania i oczekiwania w obszarze budowy może zaspokoić jedynie najwyższa jakość. Nowe zastosowania dla betonu napędzają rynek domieszek, by efekt był bardziej trwały, elastyczny lub spełniał wyznaczone warunki. Czym są domieszki, jakie są ich rodzaje, działanie i  zastosowanie?

Norma PN-EN 934-2 dość precyzyjnie definiuje pojęcie domieszki betonu, zgodnie z którą jest to: „materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu w betonie, w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu".

Zgodnie z normą PN-EN 206-1, rozdział 5. 2.6: „Całkowita ilość domieszek, o ile są stosowane, nie powinna przekraczać dopuszczalnej największej ilości zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna być większa niż 50 g (w postaci dostarczonej) na kg cementu, chyba że znany jest wpływ większego dozowania na właściwości i trwałość betonu".

Znaczenie ma tu przede wszystkim znajomość danej domieszki i przewidzenie konsekwencji jej stosowania. W tej samej normie podnosi się kwestie badań wstępnych kompatybilności domieszek stosowanych jednocześnie. Mają one za zadanie zapobiec niepożądanym następstwom, które wpływając na właściwości fizykochemiczne, wpływają także na przyszłą trwałość, a co za tym idzie, także bezpieczeństwo stosowania.

Domieszki do betonu - klasyfikacja i znaczenie

Celem nie jest podział ze względu na skład chemiczny domieszki, lecz to, co podczas budowy najistotniejsze - efekt, czyli podział domieszek pod względem skutków modyfikacji. Dostępne są jednak i takie, które wpływają na kilka czynników i nie ma możliwości sklasyfikowania ich pod jedną tylko kategorię. W takim przypadku domieszka wpływająca na więcej niż jedną cechę jest traktowana jako wielofunkcyjna.

Klasyfikacja

 1. Domieszki redukujące ilość wody - uplastyczniające lub w przypadku znacznej redukcji – upłynniające.
 2. Domieszki zwiększające więźliwość wody.
 3. Domieszki napowietrzające.
 4. Domieszki przyspieszające wiązanie.
 5. Domieszki przyspieszające twardnienie.
 6. Domieszki opóźniające wiązanie.
 7. Domieszki zwiększające wodoodporność.
 8. Domieszki wielofunkcyjne (kompleksowe):
  • a) opóźniające / uplastyczniające,
  • b) opóźniające / upłynniające,
  • c) przyspieszające / uplastyczniające.

Domieszki do betonu - działanie i zastosowanie

Zmniejszają bądź zwiększają ilość wody, napowietrzają, ograniczają samoczynne wydzielanie wody z mieszanki betonowej, przyspieszają twardnienie itd. Każda z domieszek ma cechy umożliwiające otrzymanie pożądanego efektu zależnego od przyszłego zastosowania betonu.

Rodzaje domieszek i ich zastosowanie:

 • plastyfikatory - zmniejszanie ilości wody 5-12%, beton towarowy, posadzkowy, drogowy;
 • superplastyfikatory - zmniejszanie ilości wody 12-40%, beton towarowy, natryskowy, samozagęszczalny;
 • napowietrzające - wprowadzanie równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza w wymaganej ilości, beton mostowy, drogowy nawierzchniowy, hydrotechniczny;
 • zwiększające więźliwość wody - ograniczanie samoczynnego wydzielania wody z mieszanki betonowej, beton układany pod wodą, posadzkowy, produkcja kostki brukowej;
 • przyspieszające wiązanie - skracanie czasu potrzebnego na przejście mieszanki ze stanu plastycznego w sztywny, beton natryskowy, betonowanie w warunkach zimowych;
 • przyspieszające twardnienie - przyspieszanie narastanie wytrzymałości, beton wodoszczelny i natryskowy;
 • opóźniające wiązanie - wydłużenie czasu potrzebnego na przejście mieszanki ze stanu plastycznego w sztywny, betonowanie ciągłe, o podwyższonych temperaturach, beton architektoniczny;
 • uszczelniające - zmniejszanie absorpcji kapilarnej betonu, beton wodoszczelny;
 • kompleksowe - łączenie kilku efektów działania.

Umiejętne i przede wszystkim przebadane stosowanie mieszanek ułatwia wykonywanie konstrukcji betonowych, powstających każdego dnia. Domu, wieżowce, drogi i mosty - to jedne z wielu projektów, które dzięki stosowaniu odpowiednich materiałów, ułatwiają nam pracę, odpoczynek i podróżowanie. Dzięki stale poszerzanej bazie mieszanek wiele pozostało jeszcze do odkrycia i zastosowania w przyszłości.

Komentarze